Mål & Stadgar


Målsättning

 • Cancerstiftelsen i Kronobergs län ska verka för tidig upptäckt av cancer och att drabbade ska få en god vård både på sjukhus och i hemmet.
 • Vi gör det genom att utbilda och informera läkare och vårdpersonal i länet. Ibland räcker inte Regionens egna resurser. 
 • Vi informerar om cancerforskningens framsteg och utvecklingen i övrigt som kan bidra till att sjukdomen upptäcks tidigare. 
 • Vi skjuter till pengar för inköp av allt från teknisk utrustning för bättre diagnostik och behandling, till en musikanläggning för en mer avslappnad sjukhusmiljö. 
 • Vi medverkar också till utbyte av information och resurser mellan sjukhusen i Ljungby och Växjö.

Stadgar

 1. Stiftelsens namn skall vara Cancerstiftelsen i Kronobergs Län.
 2. Stiftelsens ändamål skall vara att stödja utbildning, forskning och annat utvecklingsarbete för tidig upptäckt av cancer för att god vård ska kunna ges till cancersjuka, såväl på sjukhus som i hemmet. Stödet skall ske genom användning av avkastningen av stiftelsens medel. Styrelsen avgör hur medlen skall fördelas.
 3. Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Växjö.
 4. Stiftelsens angelägenheter sköts av styrelsen, vilken är ansvarig för handhavandet och redovisningen av stiftelsens medel. Räkenskapsåret är kalenderår.
 5. Stiftelsens räkenskaper och årsredovisning skall granskas av en särskilt utsedd revisor.
 6. Styrelsen skall bestå av nio ledamöter.Styrelsen väljer nya ledamöter när vakanser uppstår. Fyra ledamöter skall alltid representera läkarvetenskap och omvårdnad. Styrelsen är beslutsför om fem ledamöter jämte ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.
 7. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av annan ledamot. Stiftelsen företräds, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden eller vice ordföranden eller den eller de som styrelsen utser.
 8. Vid stiftelsens upphörande skall kapitalet tillfalla Sjukvårdshuvudmannen i Kronobergs län och förvaltas i en särskild fond vars avkastning skall användas i stiftelsens anda.
 9. Stiftelsens stadgar kan med undantag för paragraferna 2 och 8 ändras genom beslut av styrelsen. Vid sådant beslut skall samtliga styrelseledamöter vara närvarande och styrelsen skall vara enig. Samma gäller vid beslut om stiftelsens upphörande.
 10. Stiftelsen skall stå under tillsyn enligt lag (1929:116) om tillsyn över stiftelser.