Stipendiat 2003

15 november, 2003
100 000 kronor för forskning om hur man förbättrar livskvalitén för cancerdrabbade i livets slutskede

Anna Sandgrens studie om palliativ vård har som syfte att öka kunskapen om hur villkoren och livskvalitén kan förbättras för cancerdrabbade när det inte går att göra något mer för att bota sjukdomen. Palliativ betyder lindrande.
Annas forskning sätter in den drabbade i ett socialt sammanhang som förutom patienten omfattar familjen, närstående och sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård.
Avhandlingen tar upp hur relationerna påverkas om det emotionella stödet inte blir tillräckligt och vad den bristen innebär för livssituationen hos alla inblandade, den cancersjuke, närstående och vårdpersonalen.
 

Bättre förutsättningar även för de närstående

Vid palliativ cancervård påverkas både patienten och närstående fysiskt, psykiskt och socialt. Den sjukes starkaste relationer ligger oftast hos närstående som lever i en svår situation. De ska vara starka och ta hand om den sjuke på samma gång som de är uppfyllda av sina egna känslor som de inte vet hur de ska hantera. Hur påverkar detta relationen till den drabbade?
Närstående har länge varit förbisedda inom vården trots att deras hjälpinsatser och deras närvaro är ovärderlig både för patienten och den som vårdar.
Det är viktigt att den cancersjukes intressen och behov tas tillvara men har närstående en annan uppfattning än den drabbade? Hur klarar sjuksköterskan att möta de olika behoven av stöd och vilket stöd behöver hon/han i sin tur?
Med Anna Sandgrens forskning skapas förutsättningar att förbättra den sista tiden i livet för den drabbade men också för omgivningen.
 

Intresset väcktes i Bolivia

Anna Sandgren har mångårig erfarenhet av att vårda cancerpatienter inom akutsjukvården, för närvarande på kirurgavdelning där hälften av patienterna har cancer. Intresset för forskning väcktes i Bolivia bland weenhyek-indianerna där hon jobbade med sin man med hälsoprojekt och kartlade medicinalväxter.
Anna är engagerad i Utvecklingsgruppen för palliativ vård i Kronobergs län och styrelseledamot i Riksföreningen för sjuksköterskor i Cancervård.